ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโครงการ วมว. เข้ารับทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.  ชั้น ม.5/5 (โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. - ม.ทักษิณ)
เข้ารับทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (YSC 2019) 

ณ ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

 


จำนวน 7 โครงงาน จากผู้ผ่านการคัดเลือก 39 โครงงาน และโครงงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 234 โครงงาน ได้แก่

#การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากพอลีไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-พอลิไฮดรอกซิวาเลอเรต
1.นางสาวพิมพ์ชนก  ไข่ทองแก้ว
2.นางสาวธีราพร  ช่วยคุณูปการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน      รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์

 

#สารสกัดจากเปลือกนอกข้าวโพดไหมข้าวโพด เปลือกมะม่วงและเปลือกมะนาวในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความเสถียรของน้ำมันพืชและไบโอดีเซล
1.นางสาวนุตประวีณ์ ช่วยสงค์
2.นางสาวนฤทัย โออิน          
3.นายภูมิพัฒน์ นวลเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน          ดร. เนตรนภา ชะนะ

 

#แคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส : การจำแนกลักษณะและกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน
1.นางสาวณิชาภัทร อินทะระนก     
2.นางสาวณิชกมลกานต์ มุ่งปั่นกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน        รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

 

#ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียฟอสเฟต(struvite)ในน้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
1.นางสาวพิชญ์สินี บุญสนิท         
2.นางสาวพิมมาดา หลักเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน          ผศ.ดร. สมพงศ์ โอทอง

 

#การคัดแยกยีสต์ทนกรดอะซิติกจากกระบวนการผลิตน้ำส้มตาลโตนด
1.นางสาวปรียานุช  คงผอม        
2.นางสาวปนัดดา นาคะวิโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน         ดร. ศุภชัย นิติพันธ์

 

#การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus sp. บนผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูด
1.นางสาวกุลนันทน์ สุขสม          
2.นางสาวจิดาภา คงบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน         ผศ.ดร. ฉัตร ผลนาค

 

#ตัวกรองชีวภาพจากเส้นใยอนุภาคนาโนเซลลูโลสด้วยเทคนิคอิเลคโตรสปินนิ่งสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน
1.นายนาธาร ชุมคช         
2.นางสาวญาณิศา ทองรักขาว      
3. นายสรวิชญ์ ช่วยแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน   รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์