ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

กำหนดการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
                          เวลา 12.40 น. – 13.00 น.                                 ผู้ปกครองลงทะเบียน หน้าห้อง MF2200
                          เวลา 13.00 น. – 13.15 น.                                 การแสดงต้อนรับผู้ปกครองจากนักเรียนโครงการ วมว.
                          เวลา 13.15 น. – 13.25 น.                                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/ ผู้แทนกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
                          เวลา 13.25 น. – 13.40 น.                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม/ ผู้แทนพบผู้ปกครอง
                          เวลา 13.40 น. – 14.40 น.                                 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน
                                                                                              - การดำเนินงานโครงการฯ ภาคเรียนที่ 1/2561
                                                                                              - แผนกิจกรรมโครงการฯ และการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2561
                                                                                              - มอบรางวัลนักเรียนเรียนดี ชั้นปีละ 1 รางวัล (3 รางวัล)
                                                                                              - มอบรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยชั้นปีละ 1 รางวัล (3 รางวัล)
                         เวลา 14.40 น. – 15.00 น.                                  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
                         เวลา 15.00 น. – 16.00 น.                                 - ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนักเรียน (แยกเป็นชั้นเรียน)
                                                                                             เพื่อรับทราบ  ผลการเรียน  พฤติกรรม และปัญหาการเรียน