ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

    Download : https://bit.ly/2T16Qc6

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

    Download : https://bit.ly/2SIpTsy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว

    Download : https://bit.ly/2IoaeK1

 

2. สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง 
    Download  : 
https://bit.ly/2T1SU1s

 

3. หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 
    Download  : 
https://bit.ly/2TRRnrT


4. เอกสารสำหรับทำสัญญามอบตัว 


    4.1 หนังสือยืนยันสิทธิ์  (ตัวจริง)  จำนวน  1 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2DTyf6m

 

    4.2 ใบมอบตัว จำนวน  1 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2TTL6fC

 

    4.3 หนังสือสัญญา จำนวน  2 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2VjQcBT

 

    4.4 เอกสารแนบท้ายสัญญา  จำนวน  2 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2Sdfzn2

 

    4.5 สำเนาใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง

 

    4.6 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ปกครอง)

 

    4.7 ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลรัฐ เท่านั้น !!)

 

    4.8 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

 

    4.9 สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

 

    4.10 สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

 

      *********** เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับโดนยเจ้าของเอกสารเท่านั้น !! **************


5.รายละเอียดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์


   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 - 30 ส่งเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ทางโทรสารหมายเลข 074-609617 หรือ E-Mail : scius.tsu@gmail.com

 

   ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16.30 น. 

 

   หากไม่ดำเนินการภายในวัน - เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านคัดเลือกลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับ

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :


โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โทรศัพท์ 074-609617 มือถือ 093-4252204 หรือ 098-0155171


Website : http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/


Facebook : วมว.-มทษ.


E-Mail : scius.tsu@gmail.com