ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ภายใต้ 
“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาสาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ – ชื่อสกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด ยืนยันสิทธิ์ สถานะ
1 06000001 (29) เด็กหญิงชาลิสา เลขานุกิจ สตรียะลา ยะลา 22/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
2 10000001 (29) เด็กชายทินกฤต สองแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา 26/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
3 10000091 (29) เด็กหญิงธีริศรา อินตรา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา 22/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
4 10000092 (29) นายภาณุพงค์ ราชสีห์ นาทวีวิทยาคม สงขลา 24/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
5 10000104 (27) นางสาวสิรีธร สุวรรณหงส์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
6 10000290 (27) นายฐิติศักดิ์ แก้วคง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา   สละสิทธิ์
7 10000293 (27) เด็กหญิงภัทริยา แก้วสมทอง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา   สละสิทธิ์
8 10000558 (27) เด็กหญิงจันทร์ฉาย เทพจิตต์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา 25/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
9 12000143 (29) เด็กหญิงปูริดา อารีพล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   สละสิทธิ์
10 12000150 (29) นางสาวปาจรีย์ จินดาฤกษ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
11 12000191 (27) นางสาวกัญญ์วรา แมนยี จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช   สละสิทธิ์
12 12000253 (29) นายประเวก วิมลเมือง ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 20/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
13 12000312 (27) เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีตาเเสน ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
14 12000349 (29) นางสาวเมษา ณ นคร ชะอวด นครศรีธรรมราช 27/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
15 13000002 (29) เด็กชายสุภัทร์ แสงมณี ตะโหมด พัทลุง 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
16 13000018 (26) เด็กชายพงศ์พล อนุรักษ์ทรัพย์ พัทลุง พัทลุง 24/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
17 13000037 (28) เด็กชายจักรภัทร เสริมแก้ว พัทลุง พัทลุง 20/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
18 13000048 (29) เด็กหญิงนภสร นุกูลรัตน์ พัทลุง พัทลุง   สละสิทธิ์
19 13000058 (27) นางสาวอังค์วรา สังขสัญญา พัทลุง พัทลุง 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
20 13000078 (29) เด็กหญิงมนัสนันท์ อักษรผอม พัทลุง พัทลุง 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
21 13000089 (28) เด็กชายพันธ์พฤกษ์ พฤฒิคณี พัทลุง พัทลุง 25/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
22 13000099 (29) นางสาววิศรุตา บุตรบุรี พัทลุง พัทลุง 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
23 13000119 (28) เด็กชายปิยพัทธ์ ปะรา พัทลุง พัทลุง 22/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
24 13000135 (29) นางสาวศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย สตรีพัทลุง พัทลุง 26/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
25 13000193 (27) เด็กหญิงณรัญญา แท่นรัตน์ สตรีพัทลุง พัทลุง 26/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
26 13000194 (27) เด็กหญิงภัทรสุดา จีนจาม สตรีพัทลุง พัทลุง 21/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
27 13000208 (27) นางสาวชนนิกานต์ รัตโนภาส พัทลุง พัทลุง 25/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
28 16000002 (29) เด็กหญิงสมิตตา ธนาทรัพย์สิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 22/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
29 17000172 (27) เด็กชายธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง วิเชียรมาตุ ตรัง 20/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
30 17000348 (27) เด็กหญิงศศิธร รักษ์ทอง วิเชียรมาตุ ตรัง 26/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
31 13000142 (29) เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ญนิ่ม พัทลุง พัทลุง 28/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
32 13000133 (27) นางสาวสุชาวดี ขาวนวล พัทลุง พัทลุง   สละสิทธิ์
33 12000198 (29) นางสาวกิติยาภรณ์ ดังสท้าน กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 28/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
34 13000214 (27) เด็กหญิงณัฐชา สุทธิรัตน์ พัทลุง พัทลุง 28/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
35 13000104 (29) นายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม สตรีพัทลุง พัทลุง 28/2/2562 ยืนยันสิทธิ์
36 13000035 (28) เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ สตรีพัทลุง พัทลุง 28/2/2562 ยืนยันสิทธิ์