ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียกลำดับสำรองที่ 1 - 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2562

การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ปีการศึกษา 2562
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 


                               ลำดับที่ 1 : เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ญนิ่ม
                               ลำดับที่ 2 : นางสาวสุชาวดี ขาวนวล
                               ลำดับที่ 3 : นางสาวกิติยาภรณ์ ดังสท้าน
                               ลำดับที่ 4 : เด็กหญิงณัฐชา สุทธิรัตน์
                               ลำดับที่ 5 : นายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม

 

 

ตรวจสอบรายชื่อยืนยันสิทธิ์https://bit.ly/2GO83h9
----------------------------------------------------------


ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ


 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองที่ 1 - 5  Download เอกสารยืนยันสิทธิ์  : https://bit.ly/2IHnKbJ
จากนั้นส่งเอกสารการยืนยันสิทธิ์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มายังโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ทางโทรสารหมายเลข 074-609617
หรือ E-Mail : scius.tsu@gmail.com ภายในวันที่   28 กุมภาพันธ์ 2562  ภายในเวลา 16.30 น.  

   **** หากไม่ดำเนินการภายในวัน - เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ผ่านคัดเลือกลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ****

----------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โทรศัพท์ 074-609617 
มือถือ 093-4252204 หรือ 098-0155171

Website : http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/

Facebook : วมว.-มทษ.

E-Mail : scius.tsu@gmail.com