ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบตัวและทำสัญญานักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

การรายงานตัวและมอบตัว 
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ) ประจำปีการศึกษา 2562   

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว โครงการ วมว. ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

    Download : https://bit.ly/2EtHnyS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว

    Download : https://bit.ly/2XDutH5

 

2. เอกสารสำหรับทำสัญญามอบตัว 


    2.1 หนังสือยืนยันสิทธิ์  (ฉบับจริง)

    2.2 ใบมอบตัว จำนวน  1 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2TTL6fC

 

    2.3 หนังสือสัญญา จำนวน  2 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2VjQcBT

 

    2.4 เอกสารแนบท้ายสัญญา  จำนวน  2 ฉบับ

          Download  : https://bit.ly/2Sdfzn2

 

    2.5 สำเนาใบรับรองผลการเรียน ( ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมตัวจริง

 

    2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

 

    2.7 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และรูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ปกครอง)

 

    2.8 ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลรัฐ เท่านั้น !!)

 

    2.9 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

 

    2.10 สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา - มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

 

    2.11 สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา - มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

 

      *********** เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น !! **************

หมายเหตุ : 


1. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องส่งเอกสารการยืนยันสิทธิ์ ก่อนวันเซ็นสัญญา และเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการมอบตัว พร้อมทั้งทำสัญญาตามวัน-เวลาที่กำหนด 


2. หากมีข้อติดขัดในการรายงานตัว สามารถติดต่อ โทร 098-0155171 หรือ E-mail : scius.tsu@gmail.com 

 
3. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ ภายในวัน - เวลาที่กำหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือขอกลับมารายงานตัวหลังวันดังกล่าวได้อีก ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ


4. ผู้มอบตัว และทำสัญญาในวันที่  9  มีนาคม 2562  ถือว่าเป็นนักเรียนของโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อนักเรียนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตัดสิทธิ์การสอบเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :


โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โทรศัพท์ 074-609617 มือถือ 093-4252204 หรือ 098-0155171


Website : http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/


Facebook : วมว.-มทษ.


E-Mail : scius.tsu@gmail.com