ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปี 2562
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ภายใต้
“โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาสาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม จังหวัด
1 06000001 (29) เด็กหญิงชาลิสา เลขานุกิจ สตรียะลา ยะลา
2 10000001 (29) เด็กชายทินกฤต สองแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา
3 10000091 (29) เด็กหญิงธีริศรา อินตรา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา
4 10000092 (29) นายภาณุพงค์ ราชสีห์ นาทวีวิทยาคม สงขลา
5 12000150 (29) นางสาวปาจรีย์ จินดาฤกษ์ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
6 12000253 (29) นายประเวก วิมลเมือง ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
7 12000312 (27) เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีตาเเสน ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
8 12000349 (29) นางสาวเมษา ณ นคร ชะอวด นครศรีธรรมราช
9 13000002 (29) เด็กชายสุภัทร์ แสงมณี ตะโหมด พัทลุง
10 13000018 (26) เด็กชายพงศ์พล อนุรักษ์ทรัพย์ พัทลุง พัทลุง
11 13000037 (28) เด็กชายจักรภัทร เสริมแก้ว พัทลุง พัทลุง
12 13000058 (27) นางสาวอังค์วรา สังขสัญญา พัทลุง พัทลุง
13 13000078 (29) เด็กหญิงมนัสนันท์ อักษรผอม พัทลุง พัทลุง
14 13000089 (28) เด็กชายพันธ์พฤกษ์ พฤฒิคณี พัทลุง พัทลุง
15 13000099 (29) นางสาววิศรุตา บุตรบุรี พัทลุง พัทลุง
16 13000119 (28) เด็กชายปิยพัทธ์ ปะรา พัทลุง พัทลุง
17 13000135 (29) นางสาวศุภรัตน์ อินทร์จุ้ย สตรีพัทลุง พัทลุง
18 13000193 (27) เด็กหญิงณรัญญา แท่นรัตน์ สตรีพัทลุง พัทลุง
19 13000194 (27) เด็กหญิงภัทรสุดา จีนจาม สตรีพัทลุง พัทลุง
20 13000208 (27) นางสาวชนนิกานต์ รัตโนภาส พัทลุง พัทลุง
21 16000002 (29) เด็กหญิงสมิตตา ธนาทรัพย์สิน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่
22 17000172 (27) เด็กชายธุวานนท์ กิ้มเฉี้ยง วิเชียรมาตุ ตรัง
23 17000348 (27) เด็กหญิงศศิธร รักษ์ทอง วิเชียรมาตุ ตรัง
24 12000198 (29) นางสาวกิติยาภรณ์ ดังสท้าน กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
25 13000214 (27) เด็กหญิงณัฐชา สุทธิรัตน์ พัทลุง พัทลุง
26 13000104 (29) นายเศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม สตรีพัทลุง พัทลุง
27 13000035 (28) เด็กหญิงณัฐวดี บุญฤทธิ์ สตรีพัทลุง พัทลุง
28 13000090 (29) เด็กหญิงอนามิกา แก้วนก พัทลุง พัทลุง
29 12000048 (29) นางสาวนภิสา ศรีศักดา กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
30 12000310 (28) นางสาวศุทธิณี ศรีเหมือนทอง ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช