ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562
 
รางวัลเหรียญทอง จำนวน 13 รางวัล
 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง #ชนะเลิศ
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
นางสาวภูษิตา ขวัญเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง   #ชนะเลิศ
นายนาธาร ชุมคช       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายพัฒนพงษ์ คงเขียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
การแข่งขันซูโดกุ #ชนะเลิศ
นางสาวศุทธิณี ศรีเหมือนทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โครงสี่สุภาพ
นายภาณุพงค์ ราชสีห์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศศิธร  รักษ์ทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
นางสาวพัชรี หนูเอก    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
นายพัฒนพงษ์ คงเขียว             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวพิมพ์ชนก  ไข่ทองแก้ว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายณัฐนันท์ ประสงค์จันทร์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)
นางสาวเมษา ณ นคร             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
นายธนกร วัฒนยัง                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวกชพร นะนุ้ย             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวยสุตมา ทองเกลี้ยง       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวยัสมิน เเหละหมัด        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวมนัญชยา รัตนพฤกษ์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การประกวดภาพยนต์สั้น
นายชิษณุพงศ์  หนูทิม                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
นางสาวจิรัชยา  พราหมพันธ์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวณัฐิญา ชูคง                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       
นางสาาววชิราภรณ์ สีจันทร์แก้ว     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวสุพิชญา อินนุพัฒน์           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายกรวิชญ์ ประสิทธิ์นุ้ย              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
นายสรวิชญ์ ช่วยแก้ว    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
นางสาวนิจจารีย์ ขวัญแก้ว            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง
นางสาวจิดาภา คงบุญ                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 10 รางวัล
 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
นางสาววริศรา  ศรีนวนเอียด       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี
นางสาวศุภสุตา  สมาธิ       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)
นายภาณุพงค์ ราชสีห์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
การแข่งขันสร้างผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
นางสาวสุพิชญา  อินนุพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวพิชญ์สินี  บุญสนิท         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
นายกฤตเมธ ผลเกิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
นายพีรพงศ์  ภักดีพิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววรณัน มณีโชติ     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
นางสาวศศิมา ปานสังข์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาตร์
นางสาวณัฐชา สุทธิรัตน์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวณรัญญา แท่นรัตน์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวภัทรสุดา จีนจาม       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
นางสาวมนัสนันท์ อักษรผอม       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
นายกฤษฎิ์ พลจันทึก       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
นางสาวภูษิตา ขวัญเมือง         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6