ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา 2563

ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2563

ของนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ)