ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์(ISSI 2020)

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ 
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนันท์ ประสงค์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่


รางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation 
รางวัลเหรียญเงิน Poster Presentation 

 


จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference for Students in Science and Innovation : ISSI 2020) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 


ชื่อโครงงาน “ Development of antibacterial wound dressings from bacterial cellulose with Piper betel L. extracts 
to inhibit Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. ”


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย นิติพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ