ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 23

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ 


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนัสนันท์ อักษรผอม และ นางสาวอังค์วรา สังขสัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท 

จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 23 (YSC 2021) ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 


 

 

ชื่อโครงงาน      : การเปลี่ยนเพศปลานิลโดยใช้สารสกัดจากวัชพืชโคกกระสุน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา ร่าหมาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ เพชรศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ