ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง

         ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย          (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตระหนักถึงการป้องกันรวมถึงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงได้ประกาศเลื่อนการสอบรอบสอง จากเดิมในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564 ออกไป โดยรอกำหนดการสอบรอบสองใหม่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้ง

          ทางโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ เห็นสมควรขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง จากเดิมในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยรายละเอียดการชำระเป็นดังต่อไปนี้

 

1. ชำระค่าธรรมเนียมสอบรอบสอง จำนวน 700 บาท "ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564" เท่านั้น โดยโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส พัทลุง

ชื่อบัญชี  โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ

บัญชีประเภท เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 408 – 078341 - 0

 

2. ดาว์นโหลดแบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบรอบสอง และหลักฐานการชำระเงินติดบนแบบฟอร์ม ดังลิงค์ต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1Z-MtAZtJSWwgpqFFDylOtHDhMr9gfeBZ?usp=sharing

และส่งมายัง โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ได้ทางอีเมล์: scius.tsu@gmail.com

 

 

3. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง

* กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง โดยมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาว่า นักเรียนมีฐานะยากจนจริง โดยให้ส่งไปยังสถานที่ติดต่อของมหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ วมว.

* กรณีนักเรียนที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม ส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น !!!

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

โทรศัพท์  074 - 609617   มือถือ 062-6948495

เว็บไซต์ http://mis.sci.tsu.ac.th/scius   |    E-mail scius.tsu@gmail.com