ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบ 2 ของโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2564

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    Download : https://drive.google.com/file/d/1z7p8ewT8ZTPbRz1kflNYwHInsqiNCs2w/view?usp=sharing

 

2. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564

    และกำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียน

    Download : https://drive.google.com/file/d/1owRwEyF0_7F3JY568hH9u_U6jDLhItng/view?usp=sharing

 

3. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรองข้ามบัญชี (ส่วนกลาง) สำหรับการเรียกข้ามบัญชี

    ประจำปีการศึกษา 2564

    และกำหนดการรายงานตัว มอบตัวนักเรียน

    Download : https://drive.google.com/file/d/1xqPPg8roM9Y-XozZK65SNFs1sOzj06Gy/view?usp=sharing

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรอบสอง และสถานที่ยื่นเอกสาร

    Download : https://drive.google.com/file/d/1OLuMp24H0h4XXhmOwxRlqDUjRKzFwlhM/view?usp=sharing

    Download : https://drive.google.com/file/d/1GpAOfAfya3jPPvsJ2rhCBPGLhx2Xcswz/view?usp=sharing

 

5. เอกสารสำหรับยืนยันสิทธิ์

    5.1 หนังสือยืนยันสิทธิ์ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

          Download  :  https://drive.google.com/file/d/1l3REy1nIkQz-Z6bW30Vje9THD9oPp2qh/view?usp=sharing

 

   5.2 ใบมอบตัว จำนวน 1 ฉบับ

          Download  :  https://drive.google.com/file/d/1862tvt6HahvZEAB4-ME22lm6vCPNpREH/view?usp=sharing

 

    5.3 หนังสือสัญญาฯ จำนวน 2 ฉบับ

          Download  :  https://drive.google.com/file/d/1q_zNcYrVjJQNbcb-qhe2cfny2H4X0MbY/view?usp=sharing

 

    5.4 รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

    5.5 ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 2 ฉบับ

 

    5.6 ใบรับรองแพทย์จำนวน 1 ฉบับ (จากโรงพยาบาลรัฐ เท่านั้น !!)

 

    5.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

 

    5.8 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ

 

    5.9 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

 

    5.10 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

 

    5.11 รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

         

    5.12 แบบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

            Download  :  https://drive.google.com/file/d/1WYa7V_9lR1wSiT-ohSPinN7_E4ONdAO8/view?usp=sharing

             

6. หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓

    Download  : https://drive.google.com/file/d/1Ie5hkEGiEW08ZOtSY3HFDhg9uBpfAfkh/view?usp=sharing

 

*********** เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น !! **************

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ :

 

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต้องส่งเอกสารการยืนยันสิทธิ์ ก่อนวันเซ็นสัญญา และเดินทางมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการมอบตัว พร้อมทั้งทำสัญญาตามวัน - เวลาที่กำหนด

 

2. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ ภายในวัน - เวลาที่กำหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือขอกลับมารายงานตัวหลังวันดังกล่าวได้อีก ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ

 

3. สำหรับผู้ที่มีความประสงค์สละสิทธิ์ โปรดยืนยันความประสงค์การสละสิทธิ์ผ่านทาง E-Mail : scius.tsu@gmail.com  ภายในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564

 

4. ผู้มอบตัว และทำสัญญาในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ถือว่าเป็นนักเรียนของโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อนักเรียนดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อตัดสิทธิ์การสอบเข้าศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2564

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โทรศัพท์ 074-609617 มือถือ 092-7042896

Website : http://mis.sci.tsu.ac.th/scius/

Facebook : วมว. - มทษ. (https://www.facebook.com/scius.tsu)

E-Mail : scius.tsu@gmail.com