ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ)
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2564