ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2564 ส่งเอกสารค่าเงินสนับสนุนวัสดุเครื่องแต่งกาย

ประกาศ

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ส่งรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับค่าเงินสนับสนุนค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ

ส่งเอกสารรายละเอียดดังนี้

1. ใบสำคัญรับเงินค่าเงินสนับสนุนค่าวัสดุครื่องแต่งกาย พร้อมเซ็นผู้รับเงิน Download : shorturl.at/lLSU2

2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ของนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

 

ที่อยู่ในการจัดส่ง

ปาริชาติ  รอดปาน

โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210

ส่งภายใน วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : 08 4854 2612