ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.4 /2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
 
 
กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น
 
ม.4 /2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
 
 
โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) มีกำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.4 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงขอจัดการประชุมดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting เพื่อป้องกันตามมาตราการของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 
 
*หมายเหตุ เตรียมอุปกรณ์ Notebook คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ ipad สำหรับเข้าระบบออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการประชุม
 
 
โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
1. คลิปวิดีโอขั้นตอนการใช้งานระบบ Cisco WebEx Meeting
 
 
2. รายละเอียดกำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.4 ภาคเรียนที่1/2564
 
    Click :  shorturl.at/jlDOQ
 
3. Link Cisco WebEx Meeting สำหรับการเข้าการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564
 
   Click :  http://1ab.in/9Dn