ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12 The 12th National Science Research Conference
 
รูปแบบออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ Oral presentation จำนวน 4 โครงงาน เเละ Poster presentation จำนวน 1 โครงงาน ดังนี้
 
1. รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน ประเภท Oral presentation จำนวน 2 เหรียญ
2. รางวัลดีเด่นเหรียญทองแดง ประเภท Oral presentation จำนวน 2 เหรียญ
3. รางวัลดีเด่นเหรียญเงิน ประเภท Poster presentation จำนวน 1 เหรียญ