ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอนที่นักเรียนประทับใจ 5 อันดับแรก

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอนที่นักเรียนประทับใจ 5 อันดับแรก (จาก 124 ความคิดเห็น)

 
1. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโน
(วิชา : เคมี)
2. อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์
(วิชา : คณิตศาสตร์)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
(วิชา : ชีววิทยา)
4. อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร
(วิชา : ชีววิทยา)
5. อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ
(วิชา : ฟิสิกส์)