ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่าของโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
ประกาศถึง..ศิษย์เก่า SCiUS-TSU
ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่านักเรียนทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ (รุ่นที่ 1- 6) ที่จบในปีการศึกษา 2558 - 2563 ทำแบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลสมาคมศิษย์เก่าของโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ เพื่อสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์พี่-น้อง ตลอดจนการพบปะสังสรรค์เลี้ยงรุ่นและมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ในโอกาสต่อไป

ลิงก์แบบบันทึกข้อมูล : https://forms.gle/ZMbbtrhDFD6Nfwcq9