ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบค้นเพื่องานวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 - 17.00 น. โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ มีกำหนดการจัด "โครงการสืบค้นเพื่องานวิจัย" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting โดย คุณเนาวลักษณ์ แสงสนิท บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงสิทธิ์การสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือวารสารทางวิทยาศาสตร์ใน ScienceDirect SCOPUS และฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและต่อยอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Link เข้าสู่ระบบ : https://bit.ly/3w57aac