ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ได้รับรางวัลแข่งขันในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ

 

 

นางสาวชนนิกานต์ รัตโนภาส และนางสาวปาจรีย์ จินดาฤกษ์
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ
 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ในหัวข้อเรื่อง "ประสิทธิภาพการยับยั้ง Streptococcus agalactiae ของสารสกัดใบพลูและการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิล"
โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน