ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ในการเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021

ขอแสดงความยินดีกับ

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 ในการเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอโครงงาน STEM PROJECT FAIR 2021 นักเรียนประจำโครงการฯ ได้รับรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 น.ส.เมษา ณ นครและ น.ส. อนามิกา แก้วนก

รางวัล : เหรียญทอง

โครงงานเรื่อง The Development of Composite Adsorbent with NiAl-Layered Double Oxide and CaFe-Layered Double Hydroxide to Remove Hexavalent Chromium from Wastewater Solution

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย

 

กลุ่มที่ 2 น.ส.สมิตตา ธนาทรัพย์สิน และ น.ส.สลิลทิพย์ สีตาแสน

รางวัล : เหรียญทอง

โครงงานเรื่อง : flexible temperature sensors from carbon nanotubes

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.คมกริช โชคพระสมบัติ

กลุ่มที่ 3 น.ส.ณรัญญา แท่นรัตน์ และ นายเศรษฐ์สิริ อุ่นเสียม

รางวัล : เหรียญเงิน

โครงงานเรื่อง Village Health Volunteer-Care (VHV-Care): An Android Mobile Application for Emergency Patients

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม

กลุ่มที่ 4 นายปิยพัทธ์ ปะรา และ น.ส.นภิสา ศรีศักดา

รางวัล : เหรียญทองแดง

โครงงานเรื่อง The ginger extract and chitosan on coated gauze wound dressing inhibition of the growth of Staphylococcus aureus

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ รัทจร

ทางโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ทุกท่าน และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคนค่ะ