ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
นายทินกฤต สองแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี