ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท
โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
นายธีธัช สระขาว นางสาวณัฐวดี นาคเล็ก และนายจิรภัทร คงช่วย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท
ชื่อโครงงาน : เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุด้วยการรู้จำใบหน้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.นภัทร แก้วพิบาล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)