คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

สื่อความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเส้นทางขยะ

Biological and Environmental Sciences

มลพิษทางเสียง

Biological and Environmental Sciences

ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่อสัตว์น้ำ

Biological and Environmental Sciences