คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

สาขาวิชาชีววิทยา

เรียนๆ เล่นๆ กับสาขาชีววิทยาเรียนๆ เล่นๆ กับสาขาชีววิทยา เรื่อง พืช

Biology

เรียนๆ เล่นๆ กับสาขาชีววิทยา เรื่อง ฟ้าทะลายโจร

Biology

เรียนๆ เล่นๆ กับสาขาชีววิทยา เรื่อง สัตว์

Biology

เรียนๆ เล่นๆ กับสาขาชีววิทยา เรื่อง DNA

Biology

เรียนๆ เล่นๆ กับสาขาชีววิทยา เรื่อง มะเขือเทศ

Biology