คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

สาขาวิชาเคมี

สื่อความรู้ทั่วไปด้านเคมีกรดซาลิไซลิกจากน้ำมันมวย

Chemistry

พลังงานสารหล่อลื่นชีวภาพ

Chemistry