คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำอาคารเรียน SC1 ด้วยเกม minecraft

CSIT

สารสนเทศเพื่อชุมชน – แนะนำการใช้ Google Lens

CSIT

สารสนเทศเพื่อชุมชน – แนะนำการใช้ Google Map

CSIT

สารสนเทศเพื่อชุมชน – การใช้งาน แอพหมอพร้อม ฉบับกระเป๋า

CSIT

สารสนเทศเพื่อชุมชน – การตั้งค่าขนาดตัวอักษรในโทรศัพท์มือถือ

CSIT

สารสนเทศเพื่อชุมชน – การใช้งานปฏิมินเตือนความจำ

CSIT

แพลตฟอร์มหุ่นยนต์ตอบโต้อัตโนมัติเพื่อบริการข้อมูลพิกัดพื้นที่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดพัทลุง

CSIT

โปรแกรมต้นแบบของเว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

CSIT

แอปพลิเคชันต้นแบบเพื่อการจัดการบ้านพักโฮมสเตอย์ สำหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง

CSIT