คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

วีดิโอเทิดพระเกียรติเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิธีวางพานพุ่ม“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

... ... ... ...