คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สื่อความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติการคิดเชื่อมโยง

Mathematics & statistics

ข้อสอบที่ย้อนกลับไปถามจุดเริ่มต้น

Mathematics & statistics

ข้อสอบ Singapore Math Olympiads

Mathematics & statistics