คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

นิทรรศการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

Chemistry

สาขาวิชาฟิสิกส์

Physics

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโนยีสารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

CSIT

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโนยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสาสรเทศ)

CSIT