คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159

นิทรรศการออนไลน์

ลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แบบสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาชีววิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชาฟิสิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม