คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : อนุบาลพัทลุง ผู้ควบคุม : นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์
ทีม 1
1 ด.ญ.พิชญา สุขสงวน ป.6
2 ด.ญ.กัญญภัทร หัสนันท์ ป.6
โรงเรียน : อนุบาลพัทลุง ผู้ควบคุม : นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์
ทีม 2
3 ด.ญ.จิตต์เทวัญ จิตต์ภักดี ป.6
4 ด.ญ.ณิชา บุญประกายแก้ว ป.6
โรงเรียน : อนุบาลป่าพะยอม ผู้ควบคุม : ศราวุธ เทพสุภา
ทีม 3
5 ด.ช.ชนกันต์ รักษ์แก้ว ป.6
6 ด.ช.พีรพัฒน์ เพชรขาวช่วย ป.6
โรงเรียน : อนุบาลป่าพะยอม ผู้ควบคุม : นายศราวุธ เทพสุภา
ทีม 4
7 ด.ช.ณชพล เรืองชัยไพบูลย์ ป.6
8 ด.ช.พสิษฐ์ แสงแก้ว ป.6
โรงเรียน : อนุบาลป่าบอน ผู้ควบคุม : นางธิดา เปลี่ยวดี
ทีม 5
9 ด.ญ.นันท์นภัส ลอยลิบ ป.6
10 ด.ญ.พิชญาภัค คุ่มเคี่ยม ป.6
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ นางอำพร เมืองสง
ทีม 6
11 ด.ช.อธิรวรรษ ทองทวี ป.6
12 ด.ญ.กชพรรณ ขุนชนะพันธุ์ ป.6
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ นางอำพร เมืองสง
ทีม 7
13 ด.ญ.วันวิสา ชูวิจิตร ป.6
14 ด.ช.ธนวิชญ์ หมูกาว ป.6
โรงเรียน : อนุบาลควนขนุน ผู้ควบคุม : นางชูศรี ดำนาคแก้ว
ทีม 8
15 ด.ช.ปุริปกรณ์ สุขแก้ว ป.6
16 ด.ช.ธฤต บุญสนิท ป.6
โรงเรียน : บ้านบางมวง ผู้ควบคุม : นางสณัฏฐณัญ ทองใหม่
ทีม 9
17 ด.ช.สรธัญเธียร มัจฉา ป.6
18 ด.ช.หะซัน หีมมิหน๊ะ ป.6
โรงเรียน : สำนักสงฆ์ห้วยเรือ ผู้ควบคุม : นางสงบ แสงจง,นางสาวระวิวรรณ ชูวิเชียร
ทีม 10
19 ด.ญ.ณัฐชยา เพชรจำรัส ป.6
20 ด.ญ.ศุภิศรา พรหมแก้ว ป.6
โรงเรียน : สำนักสงฆ์ห้วยเรือ ผู้ควบคุม : นางสงบ แสงจง,นางสาวระวิวรรณ ชูวิเชียร
ทีม 11
21 ด.ช.ทนงศักดิ์ สีดำอ่อน ป.6
22 ด.ญ.ศิรดา ตุลยนิษก์ ป.6
โรงเรียน : บ้านบางมวง ผู้ควบคุม : นางสณัฏฐณัญ ทองใหม่ นางพัชรี ฤทธิ์โต
ทีม 12
23 ด.ญ.ปิรนันท์ หมัดหมัน ป.6
24 ด.ญ.นัสยามน โบบทอง ป.6
โรงเรียน : โรงเรียนวัดคูวา ผู้ควบคุม : นางสาววิไล หว่าหลำ
ทีม 13
25 ด.ช.ธนกร รอดทุ่ง ป.5
26 ด.ช.ชนาภัทร รักภู่ ป.6
โรงเรียน : โรงเรียนวัดคูวา ผู้ควบคุม : นายประสิทธิ์ จันทร์ปาน
ทีม 14
27 ด.ญ.โขมพัสตร์ สุขศรี ป.5
28 ด.ญ.วรรณพร ด้วงดี ป.6
โรงเรียน : อนุบาลป่าบอน ผู้ควบคุม : นางสาวปราณี ดำเม็ง
ทีม 15
29 ด.ญ.อินทิรา จันทร์อักษร ป.6
30 ด.ช.ภูชิต รุ่งโรจน์ ป.5
โรงเรียน : พิมานวิทย์นราธิวาส ผู้ควบคุม : นางสุภาวดี ดอเล๊าะ
ทีม 16
31 ด.ช.อัฟฎอล มามะ ป.6
32 ด.ช.อิสการดา วงษ์อัครวินท์ ป.6
โรงเรียน : พิมานวิทย์นราธิวาส ผู้ควบคุม : นายอิสมาแอ ดอเล๊าะ
ทีม 17
33 ด.ญ.ปาณิสรา วันมหามาตร ป.6
34 ด.ญ.บัลกิซ สาระกาสม ป.6
โรงเรียน : วิเชียรชม ผู้ควบคุม : นางชัญญ์ญาณ์ ศรีพิเชียร และ นางดารารัตน์ ประยูรทอง
ทีม 18
35 ด.ช.ณฐกร สุขประเสริฐ ป.6
36 ด.ช.เตชสิทธิ์ คณานุโกศล ป.6
โรงเรียน : วิเชียรชม ผู้ควบคุม : นางดารารัตน์ ประยูรทอง และ นางชัญญ์ญาณ์ ศรีพิเชียร
ทีม 19
37 ด.ช.พีรภัทร ศีลบุตร ป.6
38 ด.ช.ณัชพล ถาวรวงษ์ ป.5
โรงเรียน : วัดเกาะยาง ผู้ควบคุม : นางสาวปุณฑริกา ตราหนู
ทีม 20
39 ด.ญ.กิตตินันท์ ชูคง ป.5
40 ด.ญ.ชนกนาฎ ยอดราช ป.5
โรงเรียน : วัดเกาะยาง ผู้ควบคุม : นางสาวปุณฑริกา ตราหนู
ทีม 21
41 ด.ช.ขวัญเมือง วรเนติวุฒิ ป.6
42 ด.ญ.จริยาวดี เพชรทอง ป.6
โรงเรียน : วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) ผู้ควบคุม : นางสาวสุวนันท์ ทองสุข
ทีม 22
43 ด.ญ.นันทฉัตร ชอบงาม ป.6
44 ด.ญ.ณปกรณ์ เหล็มปาน ป.6
โรงเรียน : วัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) ผู้ควบคุม : นางสาวสุวนันท์ ทองสุข
ทีม 23
45 ด.ญ.กุลรวี อทินโณ ป.6
46 ด.ญ.ศศินา สวนแสดง ป.6
โรงเรียน : อนุบาลควนขนุน ผู้ควบคุม : นางชูศรี ดำนาคแก้ว
ทีม 24
47 ด.ช.ด.ช.ศุภวิชญ์ ขาวสังข์ ป.6
48 ด.ช.ณัฐเศรษฐ ชูช่วย ป.6
โรงเรียน : วัดห้วยนาง(วันครู 2501) ผู้ควบคุม : นางจิรวรรณ มีภูมิ
ทีม 25
49 ด.ญ.ศิรประภา พลภักดี ป.6
50 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีหจันทร์ ป.6
โรงเรียน : วัดห้วยนาง(วันครู 2501) ผู้ควบคุม : นางจิรวรรณ มีภูมิ
ทีม 26
51 ด.ญ.สุชาวดี แก้วเกื้อ ป.6
52 ด.ญ.ธันยวีร์ จันผุด ป.6
โรงเรียน : เรวดีพัทลุง ผู้ควบคุม : นางแน่งน้อย สุพรรณชนะบุรี
ทีม 27
53 ด.ช.ธรรม์ณภัทร มากจันทร์ ป.6
54 ด.ช.สหวิทย์ แสงพรหม ป.4
โรงเรียน : เรวดีพัทลุง ผู้ควบคุม : นางแน่งน้อย สุพรรณชนะบุรี
ทีม 28
55 ด.ช.กฤติน นิลวรรณ ป.5
56 ด.ญ.ธนัญชนก ภุมรินทร์ ป.5
โรงเรียน : บ้านฉางหลาง ผู้ควบคุม : นายตะวัน โบว์พัฒนากุล
ทีม 29
57 ด.ช.ภูบดินทร์ เป้าทอง ป.5
58 ด.ช.อัลฟาริส คงห้อย ป.5
โรงเรียน : บ้านฉางหลาง ผู้ควบคุม : นายธีรยุทธ์ คงห้อย
ทีม 30
59 ด.ญ.ณัฐณิชา ห้าหยัง ป.6
60 ด.ญ.กรวรรณ เม็นหมูด ป.5
โรงเรียน : บ้านทุ่งลาน ผู้ควบคุม : นายจิระพงค์ มลิงาม
ทีม 31
61 ด.ช.พสิษฐ์ เจ้ยชุม ป.6
62 ด.ช.ทินกร รุยัน ป.6
โรงเรียน : บ้านทุ่งลาน ผู้ควบคุม : นายจิระพงค์ มลิงาม
ทีม 32
63 ด.ญ.อวัสดา เช็นพูน ป.5
64 ด.ช.ภูวเดช เรนภักดี ป.5
โรงเรียน : บ้านห้วยศรีเกษร ผู้ควบคุม : นางศิริรัตน์ แสงแก้ว
ทีม 33
65 ด.ช.นพวิชญ์ นิลศรี ป.5
66 ด.ญ.ขวัญสิริ แสงเกลี้ยง ป.6
โรงเรียน : บ้านห้วยศรีเกษร ผู้ควบคุม : นางศิริรัตน์ แสงแก้ว
ทีม 34
67 ด.ญ.บุษราคัม นุ้ยเล็ก ป.5
68 ด.ญ.ทิพรัตน์ พิจิตร ป.6