คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : บ้านขันหมู่ ผู้ควบคุม : นางสาวศิตา อั้นเต้ง
                นางสาวศิตา อั้นเต้ง
1 ด.ญ.ณิชา ปานแก้ว ป.6
2 ด.ญ.ปาลินี หอยนกคง ป.6
3 ด.ช.ประดิพัฒธ์ บุญทราพงษ์ ป.5
โรงเรียน : ชาตรีวิทยา ผู้ควบคุม : นางสาวศิริขวัญ ตั่นมี
                นางสาวเบญจมาศ ชูสงดำ
4 ด.ญ.บารอกะฮ์ สุริวงศ์ ป.6
5 ด.ช.กานต์กวินท์ ศิลาวงศ์ ป.5
6 ด.ญ.ธิดาพร พนาพิทักษ์วงศ์ ป.5
โรงเรียน : บ้านคลองสงค์ ผู้ควบคุม : นายอับฏลวาริษ หัดเลาะ
                นางสาววารูณี ยะโกะ
7 ด.ช.สรยุทธ์ เวลารัมย์ ป.6
8 ด.ญ.ศรฤทัย ก่อทอง ป.6
9 ด.ช.ยศธร จงไกรจักร ป.6
โรงเรียน : ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ผู้ควบคุม : นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์
                นางจุฑาทิพย์ เกิดไก่แก้ว
10 ด.ญ.อัมพวรรณ์ พรมการ ป.6
11 ด.ญ.อุมาภรณ์ พรมการ ป.6
12 ด.ญ.บัวสรัญ สังข์เมือง ป.6
โรงเรียน : บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผู้ควบคุม : นางชนิกา ธัญญะอุดร
                นางสาววิมลรัตน์ รัตนประทีป
13 ด.ช.ณัฐวัชต์ วงศ์กระจ่าง ป.6
14 ด.ญ.กุลธิดา คารี ป.6
15 ด.ญ.สุพัชรี เกตุหมูหยะ ป.6