คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : บ้านเรียนตั๊ดต้า ผู้ควบคุม : กริญญา แกะประจักษ์
ทีม 1
1 ด.ช.วิทยวัชร รัดกุม ป.2
โรงเรียน : บ้านล่องควน ผู้ควบคุม : นายวินิตย์ ยืนชนม์
ทีม 2
2 ด.ญ.ซารีตา ยีหะ ป.6
โรงเรียน : วัดทุ่งขึงหนัง ผู้ควบคุม : นางเจมจิรา ปราบพาลา
ทีม 3
3 ด.ญ.สุภัทรา หวานนุ้ย ป.6
โรงเรียน : บ้านคลองสงค์ ผู้ควบคุม : นายอับฏลวาริษ หัดเลาะ
ทีม 4
4 ด.ญ.ชนันธิดา นุ่นแก้ว ป.6
โรงเรียน : บ้านขันหมู่ ผู้ควบคุม : นางสาวเสาวณีย์ หมื่นรักษ์
ทีม 5
5 ด.ญ.ปาลินี หอยนกคง ป.6
โรงเรียน : บ้านคลองสงค์ ผู้ควบคุม : นางสาววารูณี ยะโกะ
ทีม 6
6 ด.ช.กิวน ขวัญเมือง ป.3
โรงเรียน : บ้านคลองสงค์ ผู้ควบคุม : นางสาววารูณี ยะโกะ
ทีม 7
7 ด.ช.กวิน ขวัญเมือง ป.3
โรงเรียน : วัดตะแพน ผู้ควบคุม : นายวิมล เกลี้ยงเกลา
ทีม 8
8 ด.ญ.ประภาพร ดำหรัด ป.5
โรงเรียน : วัดตะแพน ผู้ควบคุม : นายวิมล เกลี้ยงเกลา
ทีม 9
9 ด.ญ.นัชพร เพ็ชรไข่ ป.6
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางศรัณย์พร พูนสมบัติ
ทีม 10
10 ด.ญ.กัญญาพัชร แสงขาว ป.5
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางสาวพรปวีณ์ มากศรี
ทีม 11
11 ด.ญ.อันติกา แก้วขาว ป.5
โรงเรียน : บ้านหัวช้าง ผู้ควบคุม : นายชารีฟ ทักษิณาวาณิชย์
ทีม 12
12 ด.ช.จรูญศักดิ์ หมานเส้ง ป.5
โรงเรียน : บ้านหัวช้าง ผู้ควบคุม : นายชารีฟ ทักษิณาวาณิชย์
ทีม 13
13 ด.ญ.ซารีนา เจะแต ป.5
โรงเรียน : บ้านหน้าวัง ผู้ควบคุม : นางสาวซันนา เศษขาว
ทีม 14
14 ด.ญ.ธมนวรรณ แกล้วทนงค์ ป.6
โรงเรียน : อนุบาลท่าแพ ผู้ควบคุม : นางสาวสมฤทัย เอียดเกิด
ทีม 15
15 ด.ช.ติรมีซี นาราวัน ป.4
โรงเรียน : บ้านหัวช้าง ผู้ควบคุม : นายชารีฟ ทักษิณาวาณิชย์
ทีม 16
16 ด.ญ.อริศรา แขกพงศ์ ป.4
โรงเรียน : บ้านบางเบน ผู้ควบคุม : นางสิริวิมล หมีนหวัง
ทีม 17
17 ด.ญ.กุลณัฐ กลันตัน ป.4
โรงเรียน : บ้านหน้าวัง ผู้ควบคุม : นางสาวซันนา เศษขาว
ทีม 18
18 ด.ญ.อัซมี ยะดี ป.6
โรงเรียน : ภูบดินทร์พิทยาลัย ผู้ควบคุม : นายณพล เธียรทศพล
ทีม 19
19 ด.ญ.กัญญาณัฐ วชิรประภา ป.6