คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อยทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : บ้านขันหมู่ ผู้ควบคุม : นางสาวศิตา อั้นเต้ง
                นางวิจิตรา จงเกื้อ
ทีม 1
1 ด.ช.สุทธิชัย อนุประดิษฐ์ ป.6
2 ด.ช.สุทธิพจน์ ปาละกุล ป.5
3 ด.ญ.ปฐมาวดี สังฆะหะ ป.6
โรงเรียน : บ้านล่องควน ผู้ควบคุม : นายวินิตย์ ยืนชนม์
                นางอานีซะห์ สมาเฮาะ
ทีม 2
4 ด.ญ.อาซียะห์ สือมา ป.6
5 ด.ญ.วรรณิสา สาและบู ป.6
6 ด.ช.อิกรอม สะมาเหาะ ป.6
โรงเรียน : อนุบาลป่าบอน ผู้ควบคุม : นางสาวปราณี ดำเม็ง
ทีม 3
7 ด.ช.สหรัฐ หนูสุข ป.6
8 ด.ช.บุญญเดช วงษ์ชื่น ป.6
9 ด.ญ.คณพร ภูนุชอภัย ป.6
โรงเรียน : อนุบาลท่าแพ ผู้ควบคุม : นางนิดา นาราวัน
                นางสุดา หวันสู
ทีม 4
10 ด.ช.กัณภพ บุญมา ป.6
11 ด.ช.อับดุลอาสีค อาดตันตรา ป.5
12 ด.ช.นัสรอน ดาแม ป.5
โรงเรียน : บ้านบางเบน 31 หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85120 โทร 077828038 Fax 077861430 ผู้ควบคุม : นางสาวสุไรนา บิลหมุด
                นางสิริวิมล หมีนหวัง
ทีม 5
13 ด.ช.ธาวิน อาจหาญ ป.6
14 ด.ญ.นิสรีน บุหลาด ป.5
15 ด.ญ.วรรณิพา กล้าศึก ป.5