คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : บ้านคลองสงค์ ผู้ควบคุม : นายอับฏลวาริษ หัดเลาะ
ทีม 1
1 ด.ญ.นิธิพร ภัคดีไทย ป.6
โรงเรียน : บ้านขันหมู่ ผู้ควบคุม : นางสาวเสาวณีย์ หมื่นรักษ์
ทีม 2
2 ด.ญ.ปฐมาวดี สังฆะหะ ป.6
โรงเรียน : บ้านทุ่งลาน ผู้ควบคุม : นายจิระพงค์ มลิงาม
ทีม 3
3 ด.ญ.รุ่งลดา ยงหนู ป.6
โรงเรียน : บ้านทุ่งลาน ผู้ควบคุม : นายจิระพงค์ มลิงาม
ทีม 4
4 ด.ญ.สุวรรณษา บัวเนียม ป.6
โรงเรียน : วัดตะแพน ผู้ควบคุม : นายวิมล เกลี้ยงเกลา
ทีม 5
5 ด.ญ.ศุภลักษณ์ ชุมแก้ว ป.5
โรงเรียน : วัดตะแพน ผู้ควบคุม : นายวิมล เกลี้ยงเกลา
ทีม 6
6 ด.ช.ชัยสิทธฺ์ ใหมเกื้อ ป.3
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางศรัณย์พร พูนสมบัติ
ทีม 7
7 ด.ช.ฐปนนนท์ ศรีขาว ป.5
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางสาวพรปวีณ์ มากศรี
ทีม 8
8 ด.ญ.ยวิษฐา วัชราคม ป.5
โรงเรียน : บ้านฉางหลาง ผู้ควบคุม : นางสาวบุษบา โข้ยนึ่ง
ทีม 9
9 ด.ญ.นาเดีย ตรงมะตัง ป.6
โรงเรียน : บ้านหน้าวัง ผู้ควบคุม : นางสาวซันนา เศษขาว
ทีม 10
10 ด.ญ.พิชฎาณัฏฐ์ เส็นหีม ป.5
โรงเรียน : บ้านหัวช้าง ผู้ควบคุม : นายชารีฟ ทักษิณาวาณิชย์
ทีม 11
11 ด.ญ.ซารีนา เจะแต ป.5
โรงเรียน : บ้านบางเบน ผู้ควบคุม : นางสาวสุไรนา บิลหมุด
ทีม 12
12 ด.ช.รอมาดอน อาจหาญ ป.4
โรงเรียน : อนุบาลเรวดีศึกษา ผู้ควบคุม : นางสาววิลาวัลย์ รัตนทอง
ทีม 13
13 ด.ช.บารมี เกลี้ยงเกลา ป.6
โรงเรียน : บ้านหน้าวัง ผู้ควบคุม : นางสาวซันนา เศษขาว
ทีม 14
14 ด.ช.ณัฏฐภัทร ราป้อม ป.4
โรงเรียน : บ้านขันหมู่ ผู้ควบคุม : นางสาวเสาวณีย์ หมื่นรักษ์
ทีม 15
15 ด.ญ.ณิชา ปานแก้ว ป.6
โรงเรียน : บ้านน้ำตก(หมื่นชุมประชาสรรค์) ผู้ควบคุม : นางสาวศิริพร หมื่นหนู
ทีม 16
16 ด.ช.ซุนก๊อดไน เห็นดีน ป.5
โรงเรียน : บ้านน้ำตก(หมื่นชุมประชาสรรค์) ผู้ควบคุม : นางสาวศิริพร หมื่นหนู
ทีม 17
17 ด.ช.ฉัตรพี แซ่เหวียน ป.6
โรงเรียน : บ้านละอุ่นใต้ ผู้ควบคุม : นายเขมรินทร์ พงศ์ยี่ล่า
ทีม 18
18 ด.ช.อมรเพชร พยัฆยุทธ์ ป.4
โรงเรียน : บ้านทุ่งคลองควาย ผู้ควบคุม : นางสาวณัทธมนกาญจน์ ยิ้มแก้ว
ทีม 19
19 ด.ญ.พรวนิดา บุญหล้า ป.6
โรงเรียน : บ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผู้ควบคุม : นางเทคนิค หนูเสน
ทีม 20
20 ด.ญ.ธนัญชนก พูลสวัสดิ์ ป.6
โรงเรียน : บ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผู้ควบคุม : นางเทคนิค หนูเสน
ทีม 21
21 ด.ญ.สุพัชรี เกตุหมุหย๊ะ ป.6