คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านล่องควน ผู้ควบคุม : นายวินิตย์ ยืนชนม์
ทีม 1
1 ด.ญ.วิรัญดา ตอหอ ป.5
2 ด.ญ.นูรไอนี ดอเลาะ ป.5
โรงเรียน : บ้านคลองสงค์ ผู้ควบคุม : นายอับฏลวาริษ หัดเลาะ
                นางสาววารูณี ยะโกะ
ทีม 2
3 ด.ญ.อันนา ทองไสยพร ป.6
4 ด.ญ.หฤทัยการ หนูทอง ป.6
โรงเรียน : วัดทุ่งขึงหนัง ผู้ควบคุม : นางเจมจิรา ปราบพาลา
ทีม 3
5 ด.ญ.ณัฐลภัส ศรีคงแก้ว ป.5
6 ด.ญ.อภิญญา คงแก้ว ป.6
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ผู้ควบคุม : นายจิระพงค์ มลิงาม
ทีม 4
7 ด.ช.ภูวเดช เรนภักดี ป.6
8 ด.ญ.อวัสดา เช็นพูน ป.6
โรงเรียน : บ้านทุ่งลาน ผู้ควบคุม : นายจิระพงค์ มลิงาม
ทีม 5
9 ด.ช.ชิษนุพงศ์ เทพคง ป.5
10 ด.ช.บันติกร ชูสังข์ ป.6
โรงเรียน : อนุบาลพัทลุง ผู้ควบคุม : นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์
                นางรุ้งลาวัลย์ ดำแก้ว
ทีม 6
11 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ภัทรธิติพันธ์ุ ป.6
12 ด.ญ.อภิชญา เวชเตง ป.6
โรงเรียน : วัดพังดาน ผู้ควบคุม : นางสาว ณัฏฐ์ฏาพร รัตนพงศ์
                นางสาวทิพวรรณ หนูสิน
ทีม 7
13 ด.ญ.ชนัญชิดา คงเเก้ว ป.6
14 ด.ญ.รุ่งรวิน งามหนัก ป.6
โรงเรียน : บ้านฉางหลาง ผู้ควบคุม : นายตะวัน โบว์พัฒนากุล
                นางสาวบุษบา โข้ยนึ่ง
ทีม 8
15 ด.ช.ภูบดินทร์ เป้าทอง ป.6
16 ด.ช.อัลฟาริส คงห้อย ป.6
โรงเรียน : ศรีสว่างวงศ์ ผู้ควบคุม : นายณรงค์ ล้อมลิ้ม
ทีม 9
17 ด.ญ.ณปภัช เหล่าเท้ง ป.6
18 ด.ญ.กานต์ธิดา ปาลรัตน์ ป.6
โรงเรียน : บ้านบางเบน ผู้ควบคุม : นางสาวสุไรนา บิลหมุด
                นางสิริวิมล หมีนหวัง
ทีม 10
19 ด.ช.ธาวิน อาจหาญ ป.6
20 ด.ญ.อณิสศุราญา สินสง ป.6
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ
                นางอำพร เมืองสง
ทีม 11
21 ด.ช.นภกร สุขแสวง ป.6
22 ด.ช.วงศพัทธ์ เทพชู ป.6
โรงเรียน : เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ผู้ควบคุม : นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ
                นางอำพร เมืองสง
ทีม 12
23 ด.ช.ภคิน ชูคง ป.6
24 ด.ญ.ณัฐชยา จัทร์สว่าง ป.6
โรงเรียน : โรงเรียนบูรณะรำลึก ผู้ควบคุม : นายอำนวย เทพเนียม
                นางทัศณีย์ เทพเนียม
ทีม 13
25 ด.ญ.ชญษร เทพเนียม ป.3
26 ด.ญ.มุกตาภา เทพเนียม ป.5
โรงเรียน : บ้านล่องควน ผู้ควบคุม : นางกรรวีร์ ดาโหะสา
ทีม 14
27 ด.ญ.วรรณิสา สาและบู ป.6
28 ด.ญ.อาซียะห์ สือมา ป.6
29 นางกรรวีร์ ดาโหะสา ป.0
โรงเรียน : บ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผู้ควบคุม : นางเทคนิค หนูเสน
                นางสาวเปรมมิกา สุขมาก
ทีม 15
30 ด.ญ.ธนัญชนก พูลสวัสดิ์ ป.6
31 ด.ญ.จอมขวัญ ครูอ้น ป.6
โรงเรียน : บ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน) ผู้ควบคุม : นางเทคนิค หนูเสน
                นางสาวเปรมมิกา สุขมาก
ทีม 16
32 ด.ช.ณัฐวัชต์ วงศ์กระจ่าง ป.6
33 ด.ญ.กุลธิดา คารี ป.6
โรงเรียน : อนุบาลพัทลุง ผู้ควบคุม : นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์
                นางสาวสุนันทา สาเส็ม
ทีม 17
34 ด.ญ.จอมขวัญ เพชรกาฬ ป.6
35 ด.ญ.ณภัทธิรา แสงจันทร์ ป.6