คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้ควบคุม : นางสาวนัยน์เนตร ทองวล
ทีม 1
1 นายพาชนะ โลหกิจ ม.5
โรงเรียน : ดีบุกพังงาวิทยายน ผู้ควบคุม : นางสาวนัยน์เนตร ทองนวล
ทีม 2
2 น.ส.เธียรเธอ สวนเสาร์ ม.5
โรงเรียน : เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ผู้ควบคุม : นางสาวธิยาภรณ์ ศรีเมือง
ทีม 3
3 นายปกรณ์เกียรติ ชูปู ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ผู้ควบคุม : นางนันทิยา ยาดี
ทีม 4
4 นายอรัญ อีดเหล็ก ม.5
โรงเรียน : ตรังวิทยา ผู้ควบคุม : นางสาวศิริขวัญ ตั่นมี
ทีม 5
5 นายสัณหณัฐ ตั้งสถิตพร ม.6
โรงเรียน : พิมานพิทยาสรรค์ ผู้ควบคุม : นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
ทีม 6
6 น.ส.นูรดีนี ปะลาวัน ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนบูรณะรำลึก ผู้ควบคุม : นางสาวเบญญารัตน์ หนูแก้ว
ทีม 7
7 น.ส.วณิชชาพร แพกุล ม.6
โรงเรียน : ประชาบำรุง ผู้ควบคุม : นายวิทยา รัตนะ
ทีม 8
8 น.ส.รุ่งทิวา ทองกัญญา ม.6
โรงเรียน : ประชาบำรุง ผู้ควบคุม : นางสาวสุทธิดา แก่นแก้ว
ทีม 9
9 น.ส.จันทราทิพย์ ศรีสวัสดิ์ ม.5
โรงเรียน : เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ผู้ควบคุม : นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์
ทีม 10
10 น.ส.ณัฐวดี มีเดช ม.5
โรงเรียน : เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ผู้ควบคุม : นายยุทธพงษ์ อายุสุข
ทีม 11
11 นายอภิสิทธิ์ ม่วงงาม ม.6
โรงเรียน : สตรีพัทลุง ผู้ควบคุม : ชนกชนม์ ชนะสงคราม
ทีม 12
12 น.ส.กมลวรรณ เทพขวัญ ม.5
โรงเรียน : สตรีพัทลุง ผู้ควบคุม : สุทธิชา รักชุม
ทีม 13
13 นายภูวดล ชูสุววรณ์ ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนเตรียม​อุดม​ศึกษา​พัฒนา​การ พัทลุง​ ผู้ควบคุม : นางปวีณา​ ทรง​เดชะ​
ทีม 14
14 น.ส.สุดประกาย ชูรัตน์ ม.6
โรงเรียน : โรงเรียน​เตรียม​อุดม​ศึกษา​พัฒนา​การ ​พัทลุง​ ผู้ควบคุม : นางธิดา บุญ​ญา​นุ​วัตร​
ทีม 15
15 น.ส.วพิชญพร มิตรชู ม.4
โรงเรียน : คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ผู้ควบคุม : นายสุธี จุ้งลก
ทีม 16
16 นายปรัชญ์ วาหะรักษ์ ม.5
โรงเรียน : คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ผู้ควบคุม : นายสุธี จุ้งลก
ทีม 17
17 นายธนิสร จิตรหมั้น ม.5
โรงเรียน : สภาราชินี 2 ผู้ควบคุม : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
ทีม 18
18 น.ส.ศุภาพิชญ์ กิ้มเฉี้ยง ม.6
โรงเรียน : สภาราชินี 2 ผู้ควบคุม : นางจิตติมา ศรีเทพ
ทีม 19
19 น.ส.นันท์นภัส วัฒนบัญชา ม.6
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ผู้ควบคุม : นางสาวพัชรา พยัคฆา
ทีม 20
20 น.ส.ภาวิดา ดวงขวัญ ม.5
โรงเรียน : ป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ผู้ควบคุม : นางสาวพัชรา พยัคฆา
ทีม 21
21 น.ส.พัทชล ปานแจ่ม ม.4
โรงเรียน : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้ควบคุม : นางสาวกิ่งกมล ทองมล
ทีม 22
22 น.ส.ชัญญานุช แก้วสุขใส ม.6