คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น
โรงเรียน : พิมานพิทยาสรรค์ ผู้ควบคุม : นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
1 น.ส.นูรดีนี ปะลาวัน ม.6
2 น.ส.พิมชนก ภาณุเมธา ม.6
3 น.ส.พิมพ์พิศา สุนสะดี ม.6
โรงเรียน : พิมานพิทยาสรรค์ ผู้ควบคุม : นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
4 น.ส.พิชญธิดา แซ่ตั้น ม.4
5 น.ส.นัฐการญ์ เด็นเบ็น ม.4
6 น.ส.ฮุสนา ปาทาน ม.4
โรงเรียน : พิมานพิทยาสรรค์ ผู้ควบคุม : นายประสิทธิ์ สืบจักษะ
7 นายอิสฟาฮาน ปะดูกา ม.5
8 น.ส.จัสมิน อิสแม ม.5
9 น.ส.สุธาสินีพร แหละตี ม.5
โรงเรียน : สตรีพัทลุง ผู้ควบคุม : นายณรงค์ บัวเพชร์
                นางสาวชนกชนม์ ชนะสงคราม
10 น.ส.ธนพร ปานทองแก้ว ม.6
11 น.ส.อิสริยา สงนุ้ย ม.6
12 น.ส.จรวยพร โอนิกะ ม.6
โรงเรียน : สตรีพัทลุง ผู้ควบคุม : นายณรงค์ บัวเพชร์
                นางสาวชนกชนม์ ชนะสงคราม
13 น.ส.ภิราพร ทองรัตน์ ม.6
14 น.ส.สุธิตา หะเทศ ม.6
15 น.ส.ธีร์วรา คงเอียง ม.6
โรงเรียน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผู้ควบคุม : นายอดิศร รัชนิพนธ์
                นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์
16 น.ส.ณัฐชา ดงทอง ม.6
17 น.ส.อริสรา สมทัศน์ ม.5
18 น.ส.หทัยรัตน์ ทองล้วน ม.5
โรงเรียน : สภาราชินี 2 ผู้ควบคุม : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
                นางสาวสุรัสวดี ละงู
19 นายชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ ม.4
20 นายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ ม.6
21 น.ส.กุลนิดา ชูศรี ม.6
โรงเรียน : สภาราชินี 2 ผู้ควบคุม : นางจีรทิปต์ ธนวัฒน์กีรติ
                นายฐานภพ ทวีศักดิ์
22 นายชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ ม.4
23 น.ส.นันท์นภัส วัฒนบัญชา ม.6
24 นายอริญชญา ไชยสมิต ม.6
โรงเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ผู้ควบคุม : นางสาวนิลาวรรณ สระศรี
                นางสาวทิพวัลย์ ช่อสุวรรณ
25 นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง ม.6
26 นายศุภพล ทองแพ ม.6
27 น.ส.มนัสนันท์ นาคฤทธิ์ ม.6
โรงเรียน : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ผู้ควบคุม : นางสาวนิลาวรรณ สระศรี
                นางสาวอมรรัตน์ เวชเตง
28 นายรัชชานนท์ ชุ่มชื่น ม.6
29 น.ส.พิชญาภรณ์ งิ้วราย ม.6
30 น.ส.พิมพ์ชนก จันทรัตน์ ม.6
โรงเรียน : พล ผู้ควบคุม : นางสาวพิลึก นิลศิริ
                นางสำเริง นันหมื่น
31 นายศรายุทธ พรดอนก่อ ม.6
32 น.ส.นงนุช พรหมศาสตร์ ม.6
33 น.ส.อุไรริษา เตโพธิ์ ม.5
โรงเรียน : นราสิกขาลัย ผู้ควบคุม : นายนุสรณ์ อ่อนทอง
34 นายอัสกัส สมานสี ม.6
35 นายการันต์ สาเเละ ม.6
36 นายกิตติชาติ ชัยวรากรณ์ ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนตันหยงมัส ผู้ควบคุม : นายศิริ เอียดตรง
37 น.ส.กุลกัญญา ศรีจงกล ม.6
38 น.ส.โนรฟาตีฮะห์ หะลีมัช ม.6
39 น.ส.สุนิษา เจ๊ะอูเซ็ง ม.6
โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ควบคุม : นางสาวดลนภา พรรื่นเริง
                นายชัยมงคล อาจโยธา
40 นายครองศักดิ์ วะทันติ ม.6
41 นายณัฏฐพัชร เลาวกุล ม.6
42 นายณัฐวุฒิ ถินราช ม.6
โรงเรียน : ดีบุกพังงาวิทยายน ผู้ควบคุม : นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์
43 น.ส.กมลชนก เต็มอุดมทรัพย์ ม.6
44 นายนิติภูมิ ยมโดย ม.6
45 นายศุภฤกษ์ หงอสกุล ม.6
โรงเรียน : โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ผู้ควบคุม : นางสาวสุภาวดี สุขผอม
                นายโยธิน ปล้องไหม
46 น.ส.กนกวรรณ รักเกียรติ์ ม.6
47 น.ส.กรวรรณ จักรแก้ว ม.6
48 นายจิตติพัฒน์ พรหมเกิด ม.6
โรงเรียน : ดีบุกพังงาวิทยายน ผู้ควบคุม : นายรชต ปานบุญ
                นางสาวปาณิสรา มัจฉาเวช
49 นายคเณศ จุลยก ม.5
50 น.ส.บุษกร บุญรักษ์ ม.5
51 น.ส.มณีโชติรส สายคุ้ม ม.5
โรงเรียน : โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้ควบคุม : รชต ปานบุญ
                สุนิษา จินดาพล
52 นายกันติภัช อันชะนะ ม.5
53 น.ส.สลัยลา คาวิจิตร ม.5
54 น.ส.พิชญธิดา เรียบผา ม.5
โรงเรียน : ตันหยงมัส ผู้ควบคุม : นายอัดลี ดือราซอ
                นายวิระวัฒน์ เเสงนิล
55 น.ส.มารีอะห์ อายออาลี ม.6
56 นายอับดุลอาซิส ตาเห ม.6
57 น.ส.อาฟีฟะห์ ยามา ม.6