คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :ชาตรีวิทยา
         ด.ญ.ธิดาพร พนาพิทักษ์วงศ์ ป.5
         ด.ช.กานต์กวินท์ ศิลาวงศ์ ป.5
         ด.ญ.บารอกะฮ์ สุริวงศ์ ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
         ด.ญ.กุลธิดา คารี ป.6
         ด.ช.ณัฐวัชต์ วงศ์กระจ่าง ป.6
         ด.ญ.สุพัชรี เกตุหมูหยะ ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)
         ด.ญ.อัมพวรรณ์ พรมการ ป.6
         ด.ญ.อุมาภรณ์ พรมการ ป.6
         ด.ญ.บัวสรัญ สังข์เมือง ป.6
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :บ้านขันหมู่
         ด.ญ.ปาลินี หอยนกคง ป.6
         ด.ญ.ณิชา ปานแก้ว ป.6
         ด.ช.ประดิพัฒธ์ บุญทราพงษ์ ป.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :บ้านคลองสงค์
         ด.ช.สรยุทธ์ เวลารัมย์ ป.6
         ด.ญ.ศรฤทัย ก่อทอง ป.6
         ด.ช.ยศธร จงไกรจักร ป.6