คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :บ้านขันหมู่
         ด.ญ.ปาลินี หอยนกคง ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
         ด.ญ.อันติกา แก้วขาว ป.5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
         ด.ญ.กัญญาพัชร แสงขาว ป.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :บ้านหน้าวัง
         ด.ญ.ธมนวรรณ แกล้วทนงค์ ป.6
โรงเรียน :บ้านล่องควน
         ด.ญ.ซารีตา ยีหะ ป.6