คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อยทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :อนุบาลป่าบอน
         ด.ช.สหรัฐ หนูสุข ป.6
         ด.ช.บุญญเดช วงษ์ชื่น ป.6
         ด.ญ.คณพร ภูนุชอภัย ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :อนุบาลท่าแพ
         ด.ช.กัณภพ บุญมา ป.6
         ด.ช.อับดุลอาสีค อาดตันตรา ป.5
         ด.ช.นัสรอน ดาแม ป.5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :บ้านล่องควน
         ด.ญ.อาซียะห์ สือมา ป.6
         ด.ญ.วรรณิสา สาและบู ป.6
         ด.ช.อิกรอม สะมาเหาะ ป.6