คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
         ด.ช.ฐปนนนท์ ศรีขาว ป.5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :บ้านขันหมู่
         ด.ญ.ณิชา ปานแก้ว ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :บ้านขันหมู่
         ด.ญ.ปฐมาวดี สังฆะหะ ป.6
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
         ด.ญ.ยวิษฐา วัชราคม ป.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :บ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน)
         ด.ญ.สุพัชรี เกตุหมุหย๊ะ ป.6