คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :ศรีสว่างวงศ์
         ด.ญ.ณปภัช เหล่าเท้ง ป.6
         ด.ญ.กานต์ธิดา ปาลรัตน์ ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :อนุบาลพัทลุง
         ด.ญ.ณัฏฐณิชา ภัทรธิติพันธ์ุ ป.6
         ด.ญ.อภิชญา เวชเตง ป.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
         ด.ช.วงศพัทธ์ เทพชู ป.6
         ด.ช.นภกร สุขแสวง ป.6
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
         ด.ช.ภคิน ชูคง ป.6
         ด.ญ.ณัฐชยา จัทร์สว่าง ป.6
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :อนุบาลพัทลุง
         ด.ญ.จอมขวัญ เพชรกาฬ ป.6
         ด.ญ.ณภัทธิรา แสงจันทร์ ป.6