คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
         น.ส.ชัญญานุช แก้วสุขใส ม.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
         น.ส.ณัฐวดี มีเดช ม.5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :ดีบุกพังงาวิทยายน
         น.ส.เธียรเธอ สวนเสาร์ ม.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
         นายอรัญ อีดเหล็ก ม.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :สตรีพัทลุง
         น.ส.กมลวรรณ เทพขวัญ ม.5