คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :สตรีพัทลุง
         น.ส.ภิราพร ทองรัตน์ ม.6
         น.ส.ธีร์วรา คงเอียง ม.6
         น.ส.สุธิตา หะเทศ ม.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :ดีบุกพังงาวิทยายน
         นายนิติภูมิ ยมโดย ม.6
         นายศุภฤกษ์ หงอสกุล ม.6
         น.ส.กมลชนก เต็มอุดมทรัพย์ ม.6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :พิมานพิทยาสรรค์
         น.ส.พิชญธิดา แซ่ตั้น ม.4
         น.ส.นัฐการญ์ เด็นเบ็น ม.4
         น.ส.ฮุสนา ปาทาน ม.4
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         นายณัฐวุฒิ ถินราช ม.6
         นายครองศักดิ์ วะทันติ ม.6
         นายณัฏฐพัชร เลาวกุล ม.6
โรงเรียน :พิมานพิทยาสรรค์
         นายอิสฟาฮาน ปะดูกา ม.5
         น.ส.สุธาสินีพร แหละตี ม.5
         น.ส.จัสมิน อิสแม ม.5
โรงเรียน :เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
         น.ส.ณัฐชา ดงทอง ม.6
         น.ส.อริสรา สมทัศน์ ม.5
         น.ส.หทัยรัตน์ ทองล้วน ม.5
โรงเรียน :พิมานพิทยาสรรค์
         น.ส.พิมชนก ภาณุเมธา ม.6
         น.ส.พิมพ์พิศา สุนสะดี ม.6
         น.ส.นูรดีนี ปะลาวัน ม.6
โรงเรียน :สตรีพัทลุง
         น.ส.ธนพร ปานทองแก้ว ม.6
         น.ส.อิสริยา สงนุ้ย ม.6
         น.ส.จรวยพร โอนิกะ ม.6
โรงเรียน :สภาราชินี 2
         นายชัยวัฒน์ แคนยุกต์ ม.6
         นายชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ ม.4
         น.ส.กุลนิดา ชูศรี ม.6
โรงเรียน :สภาราชินี 2
         นายชนกานต์ ธนวัฒน์กีรติ ม.4
         น.ส.นันท์นภัส วัฒนบัญชา ม.6
         นายอริญชญา ไชยสมิต ม.6
โรงเรียน :กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
         นายกิตติศักดิ์ วรรณทอง ม.6
         นายศุภพล ทองแพ ม.6
         น.ส.มนัสนันท์ นาคฤทธิ์ ม.6
โรงเรียน :กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
         น.ส.พิมพ์ชนก จันทรัตน์ ม.6
         นายรัชชานนท์ ชุ่มชื่น ม.6
         น.ส.พิชญาภรณ์ งิ้วราย ม.6
โรงเรียน :พล
         นายศรายุทธ พรดอนก่อ ม.6
         น.ส.นงนุช พรหมศาสตร์ ม.6
         น.ส.อุไรริษา เตโพธิ์ ม.5
โรงเรียน :โรงเรียนตันหยงมัส
         น.ส.สุนิษา เจ๊ะอูเซ็ง ม.6
         น.ส.กุลกัญญา ศรีจงกล ม.6
         น.ส.โนรฟาตีฮะห์ หะลีมัช ม.6
โรงเรียน :โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
         น.ส.กนกวรรณ รักเกียรติ์ ม.6
         น.ส.กรวรรณ จักรแก้ว ม.6
         นายจิตติพัฒน์ พรหมเกิด ม.6
โรงเรียน :ดีบุกพังงาวิทยายน
         น.ส.มณีโชติรส สายคุ้ม ม.5
         น.ส.บุษกร บุญรักษ์ ม.5
         นายคเณศ จุลยก ม.5
โรงเรียน :โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
         นายกันติภัช อันชะนะ ม.5
         น.ส.สลัยลา คาวิจิตร ม.5
         น.ส.พิชญธิดา เรียบผา ม.5
โรงเรียน :ตันหยงมัส
         น.ส.มารีอะห์ อายออาลี ม.6
         นายอับดุลอาซิส ตาเห ม.6
         น.ส.อาฟีฟะห์ ยามา ม.6