คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมูู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
sciweek.tsu@gmail.com
คุณอัจฉรา ขุนลึก โทร. 074-609600 ต่อ 2109 หรือ 095-4387159
ผลการแข่งขันประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์เคมีในชีวิตประจำวัน Me and Che-me
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1-ม.6)
ประจำปี 2564

     ชื่อ-สกุล ชั้น
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน :ป่าพะยอมพิทยาคม
         น.ส.อรวรรยา สุวรรณหงษ์ ม.5
         น.ส.ภาวิดา ดวงขวัญ ม.5
         น.ส.ฉันทิศา ปรีชานุกิจ ม.5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
โรงเรียน :โรงเรียนสทิงพระวิทยา
         น.ส.ทีนะประภา แมงทับ ม.5
         นายทรงศักดิ์ ศิริพันธุ์ ม.5
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
โรงเรียน :ประชาบำรุง
         น.ส.จันทราทิพย์ ศรีสวัสดิ์ ม.5
         น.ส.ธัญญลักษณ์ หิรัญมณี ม.5
         น.ส.นูรฮานา ช่วยเส็ม ม.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
         นายอลงกรณ์ ศศิธร ม.5
         นายลาภวัต แก้วรุ่ง ม.5
         นายอภิเดช คงเขียว ม.5
รางวัลชมเชย
โรงเรียน :ตะโหมด
         น.ส.ณัฐณิชา แก้วหนู ม.5
         น.ส.รักษ์ธีรา มรรคคงคา ม.5
         น.ส.บุญธิดา ศรีเพ็ชร ม.5