รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021001


ชื่อ-สกุล
น.ส.กัลย์สุดา ตุละ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0806954137

ผู้ปกครอง
คุณสุเพ็ญ เจือบุญ