รายละเอียดนิสิต

รหัสนิสิต : 592021003


ชื่อ-สกุล
น.ส.ซาวซาน ตาเหร์
หลักสูตร
คณิตศาสตร์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ
โทร.
0936167819

ผู้ปกครอง
นางสาวซาวซาน ตาเหร์